Top

Vedtekter

§ 1

Øvsttun Velforening har til formål å verne om beboernes interesser, slik at Øvsttun forblir et attraktivt boområde. Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser i samarbeid med naboeiendommer, kommune og andre.

§ 2

Som medlemmer kan opptas beboere på Øvsttun. Man må være fylt 18 år for å være stemmeberettiget. Ved avstemming på årsmøtet gjelder en stemme pr kontingentbetaler. Foreningens interessefelt er begrenset til områdene på Øvsttun.

§3

Av og blant medlemmene velges et styre på 5 medlemmer og 1 varamedlem. Alle valg er for 2 år. Første år velges 2 medlemmer og ett varamedlem for ett år. Årsmøtet velger foreningens leder.
Styret konstitueres på første styremøte etter årsmøtet. Årsmøtet velger også valgkomité bestående av 2 medlemmer og revisor for 1. år om gangen. Gjenvalg er tillatt.

§4

Styret besørger den løpende drift av Velforeningen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Styret skal føre protokoll fra sine møter. Styremøter innkalles av styreleder når nødvendig, men skal også innkalles når ett eller flere av de øvrige styremedlemmer forlanger dette.
Varamedlemmene har møterett, men har bare stemmerett når vedkommende møter i stedet for et fraværende styremedlem.

§5

Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars måned. Det berammes av styret, og bekjentgjøres med et forhåndsvarsel om sted, tid og informasjon om å melde inn saker minst seks uker på forhånd. Medlemmene innkalles til årsmøte gjennom velforeningens Facebook side, hjemmeside og informasjonsfolder. Innkalling til årsmøte, årsberetning og revidert regnskap gjøres tilgjengelig på foreningens hjemmeside og Facebook minimum 14 dager før årsmøte. Dette gjelder også eventuelle innkomne forslag. Forslag som skal forelegges årsmøtet, må være styret i hende senest en måned før årsmøte er berammet. Saker som årsmøtet skal behandle og fatte vedtak i, avgjøres ved alminnelig flertall, med unntak av forslag om forandring av vedtektene, som kun kan besluttes med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§6

Den årlige kontingent er kr 250,- pr medlem. Forslag til endring av kontingenten skal meddeles i innkallingen til årsmøtet. Forfalt kontingent må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet. Kontingenten er kun et medlemskapsbevis.

§7

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret når dette finner det nødvendig, eller når 1/5 av medlemmene skriftlig forlanger det, med nærmere redegjørelse over hva som ønskes behandlet. Møtet innkalles med dagsorden med minst 14 dagers varsel.

§8

Dersom foreningen besluttes oppløst, må dette vedtas på et årsmøtet hvor minst 1/3 av samtlige medlemmer må avgi stemme ved personlig frammøte eller ved fullmakt. Forslaget må ha 2/3 flertall for å bli vedtatt. Velforeningens midler tilfaller en veldedig eller humanitær organisasjon. Foreningens revisor forestår viklingen.

Bergen, 18.06.2020

Hanne Nordvik Ona (leder)

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes