Top

Velforeningens historie

03. april 2006 ble det delt ut et informasjonsskriv i postkassene til vel 300 husstander på Øvsttun. Overskriften var: «Etablering av velforening på Øvsttun?». Tre beboere,  Bjørn Thømt, Elisabeth Brustad og Oddrun Hallås tok initiativ til å sjekke interessen for en velforening, og ba om tilbakemelding fra beboere om dette var et ønske hos flere. Med en velforening i ryggen var det et ønske fra initiativtakerne å stå sterkere sammen overfor det offentlige når det gjaldt bruk av friområder, utbygging og veg, vann og kloakk.  Etter positiv respons ble det 14. oktober 2006 sendt ut invitasjon til et konstituerende møte i  Øvsttun velforening. 

Onsdag 08. november 2006, på Menighetshuset for Birkeland menighet, møtte 33 personer. Bjørn Thømt ble valgt til møteleder og som referatet redegjør for var hovedsakene: Hvorfor velforening på Øvsttun, Vedtekter, Valg av styre, Fastsettelse av kontingent og Eventuelt.

Velforeningen ble konstituert på møtet 08.11.2006, med 32 mot 1 stemme. Vedtekter ble nedfelt på møtet, og har stått forholdsvis uforandret frem til i dag. Medlemskontingent ble fastsatt til kr. 200,-  og er senere (2013) endret til kr. 250,- .

Første styret besto av:

 • Bjørn Thømt (Midtlia) – leder
 • Elisabeth Brustad (Midtlia) – styremedlem
 • Jan Helmik Mæland (Øvsttunåsen) – styremedlem
 • Oddrun Hallås (Øvsttunlia) – sekretær
 • Siv Kari Fiskerstrand – vara  
 • Magne Skjelvik (Klokkarlia) – valgkomite
 • Helge Skeie (Klokkarlia) – valgkomite
 • Brigt Grimen (Solåsen) – revisor

Utgangspunkt for etablering av velforeningen var følgende (hentet fra referat fra konstitueringsmøte):

 • Ønske om å verne friområder
 • Muligens innføre flere fartsdumper for å begrense farlig kjøring.
 • Være i dialog med kommunen i tiden framover i forbindelse med anleggsvirksomheten på Øvsttun vedrørende utskifting av gamle vannrør.
 • Kommunen etterspør velforening når de får henvendelser.
 • Velforening er ingen komite for sosiale arrangement, men ønsker noen å etablere undergrupper som har et spesielt fokus på for eksempel lekeplass, sommerarrangement el.lign. er det fullt mulig.
 • Være pådriver for opprusting av snarveger/gangveger/trapper mht. til grus, lys, vedlikehold etc.
 • Benker og bord på naturlige friområder.
 • Oppfordre til dugnader når det gjelder å rydde eget hageavfall vekk fra friområder.
 • Få med ansvarlige fra kommunale myndigheter på befaring slik at vi kan avklare hva vi alle ønsker utført.
 • Få fram kart over alle stikkveger og friområder slik at disse kan vedlikeholdes.
 • Muligens få satt opp skilt ved friområdene med ”Forbud om tømming av boss- og hageavfall”.

Området velforeningen ”dekker” (utgangspunktet ved konstitueringen):

 • Stemmelia til Totlandsvegen
 • Solåsen til Øvsttunvegen
 • Sørlia til Elvenesvegen
 • Nordrevoll
 • Øvsttunbrekka
 • Midtlia

Bakgrunnen var at både Ulsmåg, Elveneset og Gamle Østtunveg hadde egne velforeninger, mens Øvsttun ikke hadde. I senere tid er det også delt ut informasjonsfoldere til Øvsttunvegen (fra Solåsen til bedehuset, men ikke avstikkeren mot Totlandsvegen).

Sikre Grønne lunger:

Øvsttun Velforenings historie må beskrives med en vektlegging av bevaring, vedlikehold og fokus på grønne lunger, kommunale friområder.

Området Øvsttun kan beskrives historisk gjennom ulike blikk. Med utgangspunkt i natur- og kulturlandskapet og gårdsdrift, som hadde preget området i generasjoner, skjedde det en endring da Øvsttun hageby ble etablert med en stor utbygging fra slutten av 1950-tallet og mer omfattende på begynnelsen av -60 tallet. Barn og unge på Øvsttun hadde i denne perioden muligheter til å leke i gaten eller i de svært mange «grønne lungene» som ble bevart mellom eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Midtun skole var nærskolen helt frem til Ulsmåg skole ble bygget i 1974. På begynnelsen av 70-tallet ble det etablert blokkbebyggelse på blant annet Ulsmåg og Elveneset og det skjedde noe fortetning av boliger på selve Øvsttun. I denne perioden ble kommunale friområder liggende allment tilgjengelig sammen med Øvsttun lekeplass og lekeplassene i Sørlia og Nordrevoll.

På 90-tallet var mange, som vokste opp på Øvsttun, flyttet tilbake til området og en ny generasjon var klar til å utforske uteområdene. Barna ble elever på Ulsmåg skole, en nærskole som skulle bli sentral i å medvirke til økt fokus på natur- og kulturlandskapet. I 1999 ble Sørliaskogen etablert som uteklasserom og naturlekeplass av lærere, aktive foreldre og elever på Ulsmåg. Uteskole som arbeidsmåte i skolen ga muligheter for å flytte undervisningen utendørs, arbeide tverrfaglig og etablere samarbeid mellom frivillig, privat og offentlig sektor. I de sju årene som fulgte ble også Herr Branntårn, Ulsmågmarkene og Klokkarskogen uteklasserom. Svært mange familier på Øvsttun fikk muligheter til å bidra på disse stedene sammen med egne barn på fritiden eller sammen med elever, lærere og andre foreldre som del av undervisningsopplegg på Ulsmåg skole.

På begynnelsen av 2000-tallet startet et stort prosjekt med utskifting av rør for vann og kloakk på Øvsttun. Prosjektet som var drevet av Bergen Kommune varte lenge, var inngripende og medførte stengte lekeplasser og store anleggsområder. Med dette begynte noen beboere å se behovet for en velforening som talerør fra Øvsttunbeboere og opp mot kommunen. Det var et ønske at lekeplassene skulle tilbakeføres, de allerede etablerte grønne lungene skulle bestå og det var et sterkt ønske om å få innlemmet også flere kommunale friområder på Øvsttun til bruk for barn, unge, voksne og eldre. Motivasjonen for en velforening var stort.

I mars 2006 hadde rektor ved Ulsmåg skole og engasjerte foreldre gitt høringsinnspill (dok 334) i forbindelse med ny arealdel i kommuneplanen 2005-2012 (2025) i Bergen Kommune. Allerede 25. januar 2007, bare to måneder etter etablering av velforeningen, ble Grønn Etat, Bergen Kommune kontaktet. Syret i velforening ba om en befaring sammen med ansvarlige i kommunen for å se på opprustning av stikkveger og snartrapper. Deretter 29. januar samme år sendte velforeningen et brev hvor de støttet høringsinnspill (dok 334) i forbindelse med ny arealdel i kommuneplanen 2005-2012 (2025) i Bergen Kommune. Velforeningen ønsket å være i dialog med kommunen og ga innspill til hvordan man sammen best kunne bevare grønne lunger, vedlikeholde og opprust dem.

Gjennom årene har velforeningen hatt mange befaringer utendørs med ansvarlige i kommunen.

Et eksempel på en sak velforeningen arbeidet med de første årene var problemet styret og andre erfarte, nemlig at privatpersoner tømte hageavfall på kommunale friområder. Velforeningen ønsket at friområdene skulle bli liggende som naturlandskap, men med muligheter for lek, rekreasjon og som sosiale møteplasser. Etter dialog med kommunen ble det i 2009 sendt ut brev i postkassene til alle beboere med informasjon om at det i tråd med forurensingsloven var ulovlig å tømme alle former for avfall på kommunale areal, herunder regulerte friområder. Brevet var signert Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling. At Øvsttun velforening i 2020 gikk til innkjøp av en kvistkutter til gratis utlån for beboere må ses på som en riktig veg å gå.

I 2011 ble Plandokument for Øvsttunparkene, 2011-2016, publisert av velforeningen. Plandokumentet, tar for seg nærområdet Øvsttun, Øvsttunparkene – et befolkningsrettet tiltak for økt fysisk aktivitet og en faglig forankring samt beskrivelse av Øvsttunparkenes syv grønne lunger og ønskede tiltak.

En planlagt revidering av plandokumentet skulle gjennomføres i 2018, men er ikke helt fullført.

Medlemmer:

Det første medlemsregisteret ble opprettet ved konstituering og pr 22.11.2006 var det 76 registrerte medlemmer. Giro for medlemskontingent ble sendt ut til de som meldte seg inn. I 2011 begynte styret å legge giro i postkassene til alle husstander på Øvsttun, for å øke medlemstallet. Det ble ikke lenger et aktivt medlemsregister, men de som betalte var definert som medlem. Det har vært varierende medlems-oppslutning i velforeningen, fra 50 til godt over 100 medlemmer i perioden velforeningen har eksistert. I 2006 var det ca. 300 husstander på Øvsttun, og dette har økt til ca. 500 husstander i 2021. Velforeningen har på det meste hatt 127 betalende medlemmer (2019).

Informasjon til beboere.

Det har fra starten av vært delt ut informasjonsfolder i postkassen til alle husstandene. I en periode ble det delt ut flere i året. De siste årene har det vært delt ut en (ca. i mars) i ca. 500 eksemplarer. Hjemmesiden til velforeningen så dagens lys i 2011 (gammel hjemmeside), men i 2015 ble det gjort større endringer på denne og en ”ny” utgave kom (ny hjemmeside). I 2014 ble velforeningens Facebook side etablert.

Arbeid som velforeningen har utført og vært en pådriver for:

 • Vann- og kloakk anlegg
 • Stikkveier, snarveier, snartrapper etc.
 • Belysning langs veier
 • Bevaring av friområdene/ de grønne lunger (Klokkarskogen, Sørliaskogen naturlekeplass, Herr Branntårn, Øvsttunparken, Ulsmågmarken og Nortua/ Stemmelia lekeplass)
  • Utarbeide rammeplaner for områdene v/ Oddrun Hallås
  • Vedlikehold gjennom dugnader i de grønne lungene
  • Samarbeid med kommunen og særlig Barnas Byrom/ Grønn Etat
  • Lekeplasser
  • Flerbruksflaten i Øvsttunparken og klage knyttet til støy (perioden 2011 – 2013)
  • Trefigurer
  • Skilting
  • Benker og border
 • Reguleringsarbeid – uttalelser
 • Trafikksikkerhet (fartsdumper, behov for asfaltering, brøyting, skilter etc)
 • Uttalelse og arbeid i fb. basestasjon for mobil (GSM mast) ved Herr Branntårn/ Øvsttunåsen (ble endelig avgjort avslag av fylkeskommunen i 2013)
 • Befaringer og tett samarbeid med kommunen
 • Utbedringsarbeid av kommunen (beskjæring av vekster, reparasjoner, drenering eks. ved Ulsmåg skole/ fotballbanen osv.)
 • Samarbeid med andre velforeninger i området
 • Informasjonsfolder
 • Arrangement
  • St. Hans feiring (første gang arrangert i 2012)
  • Førjulshygge (første gang arrangert i 2015)
  • Quiz-kveld (første gang arrangert i 2017)
  • Tur over Varderekka i regi av Morten Sagen, velforeningen har i hovedsak kun bidratt til å formidle informasjon om turen (først gang arrangert i 2019)
 • Ny fotballbane ved Ulsmåg skole
 • Søknad om økonomiske støtte
 • Presseoppslag
 • Lage Øvsttunparkene app

Ledere for velforeningen:

 • Bjørn Thømt (Midtlia): 2006 – 2008
 • Oddrun Hallås (Øvsttunlia): 2008-2011
 • Jan Jenssen (Solåsen): 2011 – 2013
 • Pål Bangfors (Sørlia): 2013 – 2015
 • Frode Skjold (Stemmelia): 2015 – 2018
 • Espen Lodden (Stemmelia): 2019 – 2020
 • Hanne N Ona (Stemmelia): 2020 – 2021
 • Petter Veseth (Stemmelia): 2021 –

Utklipp fra Øvsttun velforening sin hjemme side i 2012 etter gjennomføring av en enorm opprusting i Klokkarskogen og Sørliaskogen. Arbeidet var et ledd i å realisere plandokumentet utarbeidet for Øvsttunparkene for perioden 2011- 2016.

Informasjonen finner du også på den gamle hjemmesiden til Øvsttun velforening

Skrevet av Oddrun Hallås, Olav Vatshelle og Hanne N Ona (april 2021)

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes